Advokátní kanceláře Černý, Rambousek & Černá

působí v advokacii od roku 2003 a nabízí široké spektrum služeb, ať již
v oblasti občanského a rodinného práva, tak v oblastech práva obchodního, trestního, pracovního, správního či ústavního. S důvěrou se na naší kancelář obracejí jak jednotlivci, tak malé či velké obchodní společnosti
s mezinárodní působností. Od všech členů našeho týmu můžete očekávat nejen stoprocentní nasazení a individuální přístup, ale samozřejmostí je rovněž striktní dodržování etických pravidel a právních předpisů.

Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda...
Arthur Conan Doyle

Advokáti

Specializace

Občanské právo

sepisy a kontrola všech druhů smluv (kupní, darovací, nájemní, o dílo a další smlouvy), dědické právo, ochrana osobnosti, náhrada škody na zdraví, zastupování v řízení před soudy a rozhodci, zástavní smlouvy,

více >

Právo nemovitostí a bytové právo

převody vlastnictví k nemovitostem, jakož i převody členského podílu v družstvu, kupní smlouvy a darovací smlouvy, zástavní smlouvy a věcná břemena, nájemní smlouvy, prohlášení vlastníka, smlouva o výstavbě,

více >

Obchodní právo a právo obchodních společností

právo obchodních společností a družstev, jejich zakládání, změny, likvidace, řízení ve věcech obchodního rejstříku, obchodní smlouvy, soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek, včetně zastupování v arbitrážním řízení,

více >

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

soudní řízení, civilní spory, pracovněprávní spory, rozhodčí řízení, vymáhání pohledávek, žaloby o zaplacení, mimosoudní vymáhání pohledávek 

více >

Pracovní právo

založení, změny a skončení pracovního poměru, zastupování v pracovněprávních sporech (o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru či o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru a dalších), agenturní zaměstnávání,

více >

Rodinné právo

rozvod manželství (sporný / nesporný), řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí, svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného, vypořádání společného jmění manželů, řízení o výživném rozvedeného (nerozvedeného) manžela 

více >

Trestní právo

obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení ve věci náhrady škody, právní pomoc před zahájením trestního stíhání, zahlazení odsouzení, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,

více >

Správní právo

správní řízení, zastupování před orgány veřejné správy, přestupky a jiné správní delikty 

více >

Ústavní právo

ústavní stížnosti, právo na sdružování a shromažďování, právo na spravedlivý proces, řízení o stížnostech Evropskému soudu pro lidská práva

více >

Reference

Reference

Kontakt

Adresa:

Čimická 717/34

Praha 8, PSČ 182 00

Telefon/fax:

+420 284 810 265

+420 212 243 022

+420 606 427 702

E-mail:

cerny@akcerny.cz