Advokátní kanceláře Černý, Rambousek & Černá

působí v advokacii od roku 2003 a nabízí široké spektrum služeb, ať již
v oblasti občanského a rodinného práva, tak v oblastech práva obchodního, trestního, pracovního, správního či ústavního. S důvěrou se na naší kancelář obracejí jak jednotlivci, tak malé či velké obchodní společnosti
s mezinárodní působností. Od všech členů našeho týmu můžete očekávat nejen stoprocentní nasazení a individuální přístup, ale samozřejmostí je rovněž striktní dodržování etických pravidel a právních předpisů.

Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda...
Arthur Conan Doyle

Advokáti

Specializace

Občanské právo

sepisy a kontrola všech druhů smluv (kupní, darovací, nájemní, o dílo a další smlouvy), dědické právo, ochrana osobnosti, náhrada škody na zdraví, zastupování v řízení před soudy a rozhodci, zástavní smlouvy,

smlouvy o zřízení věcného břemene, soudní a mimosoudní vymáhání pohledávek, zastupování v dědickém řízení, směnky a šeky - sepisování a právní rozbory, směnečné a šekové řízení, autorské právo a práva související s autorským právem, osobnostní a majetková práva autora a jejich výkon, práva výkonných umělců, práva výrobce zvukového či obrazově zvukového záznamu, licenční smlouvy, odpovědnostní vztahy, nároky z porušení autorského práva, práva souvisejícího s právem autorským, návrh na exekuci, zastoupení v exekučním řízení, zastoupení v řízení o vyloučení movitých a nemovitých věcí z exekuce, pomoc při sepisu exekutorského či notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti; 

< zpět

Reference

Reference

Kontakt

Adresa:

Čimická 717/34

Praha 8, PSČ 182 00

Telefon/fax:

+420 284 810 265

+420 212 243 022

+420 606 427 702

E-mail:

cerny@akcerny.cz